Üdvözöljük weboldalunkon!
E-mail: testverek@keti.hu

Litánia a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért

 

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!  Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!  Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten                 Irgalmazz a megholt híveknek!

Megváltó Fiúisten                  Irgalmazz a megholt híveknek!

Szentlélek Úristen                  Irgalmazz a megholt híveknek!

Szentháromság egy Isten     Irgalmazz a megholt híveknek!

Szentséges Szűz Mária           Könyörögj a megholt hívekért!

Istennek Szent Anyja              Könyörögj a megholt hívekért!

Szüzek Szent Szüze                 Könyörögj a megholt hívekért!

Mindnyájan szent angyalok és főangyalok!   Könyörögjetek a megholt hívekért!

Mindnyájan a dicsőült szentek lelkei!   Könyörögjetek a megholt hívekért!

Mindnyájan szent pátriárkák és próféták!   Könyörögjetek a megholt hívekért!

Mindnyájan szent apostolok és evangélisták!  Könyörögjetek a megholt hívekért!

Mindnyájan Krisztusnak szent tanítványai!  Könyörögjetek a megholt hívekért!

Mindnyájan aprószentek!   Könyörögjetek a megholt hívekért!

Mindnyájan szent vértanúk!    Könyörögjetek a megholt hívekért!

Mindnyájan szent püspökök és hitvallók!  Könyörögjetek a megholt hívekért!

Mindnyájan szent egyháztanítók!  Könyörögjetek a megholt hívekért!

Mindnyájan szent papok és leviták!   Könyörögjetek a megholt hívekért!

Mindnyájan szent szerzetesek és remeték!  Könyörögjetek a megholt hívekért!

Mindnyájan szent szüzek és özvegyek!   Könyörögjetek a megholt hívekért!

Istennek minden szentjei!  Könyörögjetek a megholt hívekért!

Légy kegyelmes nekik!   Könyörülj Uram rajtuk!

Légy irgalmas nekik!    Mentsd meg Uram őket!

Minden gonosztól!    Mentsd meg Uram őket!

A te haragodtól!   Mentsd meg Uram őket!

Igazságod szigorától!   Mentsd meg Uram őket!

Nagy bánatuktól!  Mentsd meg Uram őket!

Fájdalmas várakozásuktól!  Mentsd meg Uram őket!

Szigorú rabságuktól!  Mentsd meg Uram őket!

A tűz kínjaitól!  Mentsd meg Uram őket!

Nagy szenvedéseiktől!  Mentsd meg Uram őket!

Megtestesülésed által!  Mentsd meg Uram őket!

Születésed által! Mentsd meg Uram őket!

Szentséges neved által!  Mentsd meg Uram őket!

Keresztelésed és szigorú böjtölésed által! Mentsd meg Uram őket!

Mély alázatosságod által!  Mentsd meg Uram őket!

Tökéletes engedelmességed által!  Mentsd meg Uram őket!

Szeplőtelen tisztaságod által! Mentsd meg Uram őket!

Legnagyobb szegénységed által!  Mentsd meg Uram őket!

Legyőzhetetlen türelmed által!   Mentsd meg Uram őket!

Szentséges Szíved végtelen szeretete által!  Mentsd meg Uram őket!

Munkáid és fáradságaid által!  Mentsd meg Uram őket!

Véres verejtéked által!   Mentsd meg Uram őket!

Kegyetlen fogságod által!   Mentsd meg Uram őket!

Fájdalmas megostoroztatásod által!   Mentsd meg Uram őket!

Tövisekkel való csúfos megkoronáztatásod által!  Mentsd meg Uram őket!

Igazságtalan elítéltetésed által!  Mentsd meg Uram őket!

Fájdalmas kereszthordozásod által!  Mentsd meg Uram őket!

Kínteljes felfeszíttetésed által!  Mentsd meg Uram őket!

Öt szent sebed által!  Mentsd meg Uram őket!

Keserű halálod által!  Mentsd meg Uram őket!

Minden szenvedésed által! Mentsd meg Uram őket!

Dicsőséges föltámadásod által!  Mentsd meg Uram őket!

Csodálatos mennybemeneteled által!  Mentsd meg Uram őket!

A vigasztaló Szentlélek elküldése által!  Mentsd meg Uram őket!

 A boldogságos Szűz érdemei és közbenjárása által!   Mentsd meg Uram őket!

Az ítélet napján!   Mentsd meg Uram őket!

Mi bűnösök!  Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Hogy a tisztítóhelyen szenvedő lelkeken könyörülni méltóztassál!

Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Hogy bűneiket megbocsátani méltóztassál! Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Hogy büntetéseiket elengedni méltóztassál! Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Hogy őket a sötétség kínjaiból kiszabadítani méltóztassál! Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Hogy vágyukat a mennyei boldogság után kielégíteni méltóztassál! Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Hogy elhunyt szüleinknek, testvéreinknek, rokonainknak és barátainknak

az örök nyugodalmat megadni méltóztassál! Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Hogy elhunyt jótevőinket és mindazokat, akikért imádkozni tartozunk,

a mennyek országába fölvenni méltóztassál! Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Hogy szívünket a világ csábításaitól tisztán megőrizni méltóztassál!

Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Hogy egykoron, ha a halál árnyékában pihenünk,

szövetségesünk és világosságunk lenni méltóztassál! Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Hogy egykoron az igaznak halálával távozzunk el! Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Istenünk és Megváltónk!  Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Adj örök nyugodalmat nekik!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Adj örök nyugodalmat nekik!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Adj örök nyugodalmat nekik!

Uram, irgalmazz nekik! Uram, irgalmazz nekik!

Krisztus, kegyelmezz nekik! Krisztus, kegyelmezz nekik!

Uram, irgalmazz nekik! Uram, irgalmazz nekik!

Miatyánk…

Üdvözlégy…

A pokol kapujától!    Szabadítsd meg, Uram lelkeiket!

Uram, hallgasd meg könyörgésünket! És kiáltásunk jusson eléd!

Könyörögjünk!

Úristen, minden hívednek teremtő és megváltó Istene!

Bocsásd meg a te szolgáid és szolgálóid lelkének minden bűnét,

hogy a te kegyelmedet, melyet mindenkor óhajtottak,

buzgó könyörgéseink által megnyerjék.

Mennyei Atyánk!

A te szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus érdemeiben bízva,

mély alázatossággal leborulva könyörgünk elhunyt híveidért,

kik mivel elkövetett bűneikért földi életükben eleget nem tehettek,

s azok miatt szent színed látására nem juthattak,

engedd el nekik kegyesen még hátralevő büntetésüket!

Engedd el különösen azokét, kik e siralom völgyében

szüleink, rokonaink, barátaink s jótevőink voltak,

és akik talán a mi rossz példánk és botrányos viselkedésünk miatt szenvedik a tisztítótűz kínjait!

Bocsásd ki őket a szenvedés helyéről, hogy az örök világosság honában

minél előbb szemlélhessék szent arcodat

s dicsérhessenek mindörökké, ugyanazon Jézus Krisztus által,

ki leszállván a pokol tornácába

a megváltásra várakozó atyákat onnan a mennybe vitte,

hol most jobbodon ülve, veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, mindörökkön-örökké.

Ámen.